Portfolio Analysis Example

The Portfolio Analysis Tool allows members to compare their aggregated portfolio to a self-selected benchmark.